Wettelijke Info

U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Carlos Teurelincx, Mr. Silvia Torney en Mr. Shari Desmet, en aan hun advocaat-medewerkers.

Zij zijn allen advocaat in België, ingeschreven aan de Balie van de Provincie Antwerpen.

Mr. Carlos Teurelincx, Mr. Silvia Torney en Mr. Shari Desmet oefenen het beroep van advocaat uit onder de vorm van een Burgerlijke Vennootschap onder benaming TESTUDO LEGAL, met vennootschapszetel gevestigd te 2170 Merksem, Bredabaan 808, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0761.898.079.

Zulks betreft een associatie in de zin van het reglement van de Orde van Vlaamse Balie van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

Betalingen gericht aan TESTUDO LEGAL kunnen geschieden op het professioneel rekeningnummer BE36 3632 0815 6481 en op de derdenrekening BE43 6300 6510 0601

Per e-mail kan u het kantoor bereiken via info@testudolegal.be.

De beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is verzekerd bij NV AMLIN EUROPE voor een bedrag van 1.250.000,00 euro per schadegeval. De makelaar voor de afhandeling van schadedossiers betreft VAN BREDA RISK & BENEFITS met zetel te Antwerpen.

De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor dekking wordt verleend door de verzekeraar.

Algemeen

U kan bij ons terecht voor onder meer volgende diensten: juridische adviesverlening, preventief advies voorafgaand aan een geschil, bemiddeling, oplossing van geschillen, bemiddeling bij familiale aangelegenheden, bijstand inzake procedures, strafrechtelijke verdediging, incassovordering en nog zoveel meer.

Voor het leveren van zijn / haar prestaties ontvangt een advocaat een ereloon, dewelke hij op verschillende manieren kan berekenen:

Uurtarief: u betaalt een bepaald bedrag per uur dat de advocaat aan een zaak gewerkt heeft;
Waarde van de zaak: u betaalt een bepaald percentage van de waarde van de zaak;
Geleverde prestaties: u betaalt volgende het belang van de zaak, moeilijkheidsgraad, het resultaat, etc.;
Vast bedrag: u en de advocaat komen een vast bedrag overeen;
Jaarcontract: bedrijven werken soms met een jaarcontract als ze verschillende zaken aan dezelfde advocaat bezorgen.

Een advocaat ontvangt, naast zijn ereloon, een vergoeding voor de gemaakte kosten: briefwisseling, verplaatsingskosten en telefoon. Als zij / hij u bijstaat in een procedure moet u ook gerechtskosten betalen, voor de rechtbank en gerechtsdeurwaarder.

Erelonen

Het ereloon van onze advocaten hangt af van onder meer de aard van de zaak, de complexiteit van de de zaak en de opgebouwde graad van expertise.

Er wordt gewerkt aan een basisuurtarief dat varieert tussen 150,00 euro en 200,00 euro (exclusief 21% BTW) afhankelijk van de complexiteit en de aard van het dossier, voor zover er geen bijzondere, andersluidende afspraken hieromtrent worden gemaakt en onafgezien van de kantoorkosten welke afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Daarnaast worden er tussentijdse provisieverzoeken opgesteld, onder meer in functie van de te leveren prestaties, de te maken kosten en de hoogdringendheid van de zaak. Bij afsluiting van uw dossier ontvangt u vervolgens een gedetailleerde ereloon- en onkostenstaat waarbij de reeds betaalde provisies in rekening worden gebracht.

In overleg en samenspraak met de cliënt kan er een succesfee worden overeengekomen.

Wanneer u wenst bijgestaan te worden tijdens een verhoor voor politie en/of onderzoeksrechter, wordt er gewerkt met een forfaitaire som als volgt:

Verhoor bij politie: 500,00 euro (excl. 21% BTW)
Verhoor bij onderzoeksrechter: 350,00 euro (excl. 21% BTW)

Kantoorkosten

Behoudens andersluidende afspraken, worden de kantoorkosten aangerekend als volgt:

Opening dossier (aanmaak / boekhouding / sluiting / archivering): € 125,00 excl. BTW
Gewone brief per stuk: € 12,00 excl. BTW
Forfait inzake tel. / fax / e-mail / kopij / scanner / etc.: € 150,00 excl. BTW (PER AANLEG)
Verplaatsingskosten per kilometer (bv. verplaatsing naar een rechtbank): € 0,50 excl. BTW

Uitgaven

De behandeling van een dossier brengt gebruikelijk specifieke uitgaven met zich mee, waaronder gerechtskosten (o.a. dagvaarding, rolstelling, etc.), kostprijs van bepaalde administratieve attesten, kosten van een gerechtsdeskundige aangesteld door de rechtbank, vertalingen, etc.

De gerechtskosten met het oog op het opstarten van een procedure worden gebruikelijk voorgeschoten door de eisende partij. Gerechtskosten die in de loop van het geding ontstaan, worden gebruikelijk gedragen door de meest gerede partij. Gebruikelijk worden de gerechtskosten niet voorgeschoten door de advocaat en worden deze rechtstreeks aan de cliënt gefactureerd.

Als advocaten ingeschreven aan de balie van de Provincie Antwerpen zijn onze advocaten onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, alsook aan de reglementen van de Balie van de Provincie Antwerpen. Deze reglementen kunnen opgevraagd worden bij de betreffende orde.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u ons bereiken via:

Tel.: +32 (0)3 645 19 28
Fax: +32 (0)3 645 19 49

Adres: 2170 Merksem, Bredabaan 808
E-mail: info@testudolegal.be

Elke overeenkomst die u met het kantoor en uw advocaat aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

In overeenstemming met Titel 4 van Boek XIV WER kunnen aanvragen of klachten worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten.

De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten die kan worden geraadpleegd op de website van de F.O.D. Economie, K.M.O. en middenstand. De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat. Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op de website.

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Algemeen

TESTUDO LEGAL verzekert u de vertrouwelijke verwerking van de gegevens die u meedeelt of waartoe wij toegang hebben, overeenkomstig de bepalingen van het beroepsgeheim en de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.
Verantwoordelijke voor de verwerking

De website is eigendom van en wordt beheerd door TESTUDO LEGAL. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is TESTUDO LEGAL. U kan de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bereiken per telefoon +32 (0)3 645 19 28.

Verwerkte persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u meedeelt bij het invullen van het contactformulier (uw naam, e-mailadres, telefoon- of gsmnummer en bericht) worden verwerkt door TESTUDO LEGAL met het oog op het beheer van haar relatie met u, met inbegrip van het verzenden van een e-mail of enige andere communicatie om u op de hoogte te brengen en houden van onze diensten.

Zonder deze gegevens kunnen we uw vraag niet beantwoorden.

Door uw persoonsgegevens mee te delen, verklaart u zich onvoorwaardelijk akkoord met de verwerking van de door u ingevoerde persoonsgegevens Deze gegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om onze diensten te kunnen uitvoeren.

Doeleinden van de werking

De via deze website verkregen persoonsgegevens worden enkel verwerkt door de communicatie met u m.b.t. het kantoor, haar werkwijze of de door ons geleverde diensten. Zij worden nooit aan derden medegedeeld.

Recht op inzage of verbetering

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage of correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan TESTUDO LEGAL gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. U heeft tevens steeds het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Gebruik van ‘cookies’

Tijdens een bezoek aan de site kunnen functionele ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Internetbrowsers zoals Internet Explorer ® , Firefox ® , of Chrome ® , laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert.

Deze website kan ook cookies gebruiken die op basis van de pagina's die u op deze website bezoekt, bijhoudt voor welke producten of diensten u interesse kan hebben.

Mocht u geen cookies willen installeren, dan kan u dit in uw browser uitzetten. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) waarmee we een bewerkersovereenkomst hebben afgesloten. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruiken de site gebruiken.

De gemeten gegevens worden versleuteld en anoniem (zonder uw IP-adres) verwerk en worden nooit aan derden verschaft. De functie ‘gegevens delen’ met Google werd uitgezet. Google Analytics gebruikt een _ga cookie om unieke verzoekers te onderscheiden. Deze cookie wordt 2 jaar bijgehouden.

We houden ons altijd aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Sinds de wetswijziging van 4 februari 2015 hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming meer te worden gevraagd.