Specialisaties

TESTUDO LEGAL is een kundig advocatenkantoor gespecialiseerd in strafrecht, familie- en familiaal vermogensrecht, algemeen burgerlijk recht, aansprakelijkheidsrecht en verzekeringen, verkeersrecht, arbeidsrecht, jeugdrecht en bewindvoeringen.

Elke advocaat binnen het kantoor heeft een verregaande expertise in één of meerdere voormelde rechtstakken.

Uitgesproken juridische kennis en jarenlange ervaring in al deze domeinen in combinatie met collegiaal teamwerk vormen de rode draad binnen TESTUDO LEGAL.

Uw probleem kan immers van de ene rechtstak overlopen in de andere, zodat wij uw dossier integraal en met volledige kennis van zaken kunnen behandelen en het meest gunstige resultaat voor u kunnen nastreven.

Spring rechtstreeks naar:

Familierecht Specialisatie - Testudo Legal

Familierecht

Het team familierecht van TESTUDO LEGAL biedt soelaas en bijstand bij de probleemmomenten, die zich in het gezins- en privéleven van echtgenoten, wettelijke en feitelijke samenwoners kunnen voordoen.

De veelal erg delicate en moeilijke discussies binnen deze materie vereisen een erg persoonlijke en empathische aanpak. Het streefdoel is dat de cliënt voelt dat hij/zij niet alleen staat in een periode, die vaak als erg stressvol, onzeker en zelfs beangstigend wordt ervaren.

Te denken valt aan situaties als :

 • echtscheidingsvorderingen, zowel als de beëindiging van andere samenwoonstvormen (feitelijke, zowel als wettelijke)
 • kindregelingen: betrekking hebbende op omgang, bezoek, zowel als onderhoudsbijdrage-materie
 • gewijzigde situatie in het leven, die een gewijzigde juridische regeling vereisen
 • voorlopige maatregelen tussen (ex)partners
 • echtscheidingsafspraken bij onderlinge toestemming
 • familiaal vermogensrecht
 • de na de echtscheiding volgende vereffening/verdeling van het huwelijksvermogen, rekening houdende met aspecten als afgesproken huwelijksstelsel, huwelijksovereenkomsten, …
 • begeleiding bij de redactie huwelijkscontracten of bij de voorbereiding van een navolgens notarieel te verlijden testament
 • nalatenschapsregelingen en erfrecht
 • adoptie
 • jeugd- en gezinsrecht
 • rechten van de grootouders
 • problematische opvoedingssituaties
 • ontkenning vaderschap


In al  deze rechtstakken wordt adviserend en waar nodig procedureel bijstand verleend op een erg persoonlijke en betrokken wijze.

Op een moment in het  leven, waarin men zich onzeker of onveilig voelt, bieden wij een schild om achter te schuilen, zodat er veiligheid,  tijd en ruimte vrijkomt om ‘in samenspraak’ met uw advocaat  te bepalen hoe uw belang het best gediend is.

Strafrecht

De strafpleiters van TESTUDO LEGAL adviseren en begeleiden u doorheen het complex kluwen van uw strafzaak waarbij wij optreden als waakhond teneinde uw rechten te beschermen en uw belangen op een juridisch onderlegde, doch menselijke wijze optimaal te behartigen.

TESTUDO LEGAL staat garant voor een discrete aanpak van uw dossier zonder vooroordelen, ongeacht de aard en de hoegrootheid van uw zaak.

Het team strafrecht van TESTUDO LEGAL gaat geen enkele uitdaging uit de weg: van slagen en verwondingen, bedreiging, belaging, doodslag, moord, verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, drugsdelicten, fraude en valsheid in geschriften, mensenhandel en mensensmokkel, ontucht en prostitutie, wapenhandel en wapendracht, witwaspraktijken, vermogensdelicten,…. Uw verdediging, is onze missie.

Wij staan u bij,  zowel als slachtoffer als (beweerde) dader, in elke fase van het strafrechtelijk proces. Bijvoorbeeld:

 • U bent slachtoffer van een misdrijf en wenst strafrechtelijke vervolging van de dader en wenst vergoed te worden voor de door u geleden schade.
 • U wordt uitgenodigd door de politie of de onderzoeksrechter en wenst bijstand tijdens uw verhoor.
 • Tijdens een opsporing- of gerechtelijk onderzoek werden uw goederen in beslag genomen dewelke u spoedig wenst terug te krijgen.
 • U wil tijdens het opsporings- of gerechtelijk onderzoek bijkomende onderzoeksdaden vragen.
 • U bent verdachte, burgerlijke partij of benadeelde partij in een lopend onderzoek en u wenst inzage in het strafdossier te bekomen.
 • U bevindt zich in de gevangenis tijdens de procedure van de voorlopige hechtenis en wenst zo spoedig mogelijk te gevangenis te verlaten in afwachting van het afsluiten van het gerechtelijk onderzoek. Wij staan desgevallend in voor de communicatie met de onderzoeksrechter en/of de procureur des Konings en staan u bij voor de raadkamer.
 • U wordt gedagvaard voor de correctionele rechtbank of het hof van assisen.
 • U werd veroordeeld en dient binnenkort voor de strafuitvoeringsrechtbank te verschijnen.
 • U werd veroordeeld, maar bent niet akkoord met het uitgesproken vonnis en wenst hoger beroep aan te tekenen.
 • U werd veroordeeld, maar was niet in persoon aanwezig op de zitting, noch vertegenwoordigd door een advocaat, en u wenst verzet aan te tekenen.
 • Er loopt een tuchtprocedure lastens u in de gevangenis.
 • U werd veroordeeld en wenst eerherstel aan te vragen teneinde uw strafregister gunstiger te maken.
 • U heeft al uw rechtsmiddelen uitgeput en wenst een procedure op te starten voor het Hof van Cassatie / Hof voor de rechten van de Mens.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen heeft. Het is immers van zeer groot belang dat u zich voorafgaand aan elke juridische stap laat adviseren, daar elke handeling die u stelt ontegensprekelijk een invloed heeft op het verder verloop van de strafrechtelijke procedure.

Strafrecht Specialisatie - Testudo Legal
Aansprakelijkheidsrecht Specialisatie - Testudo Legal

Aansprakelijkheidsrecht

Heeft u schade geleden? Of heeft u schade berokkend aan een ander?
Het team van TESTUDO LEGAL adviseert en ondersteunt u wanneer u geconfronteerd wordt met een schadegeval en begeleidt u van begin tot einde door het stappenproces van het aansprakelijkheidsrecht.

Met de nodige deskundigheid en professionaliteit ramen en motiveren wij op een juridisch-technisch onderlegde wijze de door u geleden of veroorzaakte schade.

Indien mogelijk trachten wij ons te beperken tot onderhandelingen met de tegenpartij teneinde tot een minnelijk en constructief akkoord te komen. Indien zulks geen haalbare kaart blijkt te zijn, zullen wij met de nodige gedrevenheid aan uw zijde staan tijdens de daaropvolgende gerechtelijke procedure.

Het aansprakelijkheidsrecht betreft een zeer uitgebreide en vaak complexe materie, waarbij u onder meer kan denken aan:

 • Schade voortspruitend uit een verkeersongeval;
 • Lichamelijk letsel;
 • Schade naar aanleiding van een gepleegd misdrijf;
 • Productaansprakelijkheid;
 • Overheidsaansprakelijkheid;
 • Contractuele aansprakelijkheid;
 • Aannemingsfouten;
 • Medische fouten;

Zit u met de handen in de haren en wenst u concrete stappen te ondernemen? Aarzel dan zeker niet om TESTUDO LEGAL te contacteren voor eerste gesprek.

Verkeersrecht

De kans is reëel dat u in uw leven wel eens in aanraking komt met een procedure voor de politierechtbank.          

Procedures voor de politierechtbank zijn tweeledig:

Enerzijds omvatten zij de strafrechtelijke inbreuken op o.m. de Wegcode, waardoor de procureur des Konings u vervolgt en lastens u een straf vordert. Het is vervolgens aan de politierechter om uw (on)schuld vast te stellen en gebeurlijk een gepaste straf uit te spreken.

U wordt bijvoorbeeld gedagvaard voor de politierechter omdat de procureur des Konings meent dat u:

 • te snel gereden heeft;
 • door het rode verkeerslicht reed;
 • onder invloed was tijdens het besturen van uw voertuig, of zelfs in staat van dronkenschap verkeerde;
 • gereden heeft zonder houder te zijn van een rechtsgeldig rijbewijs;
 • bij controle niet bleek te beschikken over een geldige verzekering aangaande uw burgerlijke aansprakelijkheid;
 • uw wagen parkeerde op een parkeerplek voor gehandicapten;

Ook wanneer u een GAS-boete (“Gemeentelijke Administratieve Sanctie”) ontvangt en u zulks wenst aan te vechten, kan u op ons advies en onze bijstand rekenen.

Werd u reeds veroordeeld door de politierechter op tegenspraak, maar u bent niet akkoord met de uitspraak? Ook dan bent u bij TESTUDO LEGAL aan het juiste adres. Wij bespreken met veel plezier uw beroepsmogelijkheden.

De rechtbank sprak lastens u een vonnis uit op tegenspraak, maar u bent niet akkoord en wenst hoger beroep aan te tekenen? Ook dan bent u bij TESTUDO LEGAL aan het juiste adres. Wij bespreken met veel plezier uw beroepsmogelijkheden.

Naast de strafrechtelijke procedure, omvat het verkeersrecht eveneens de burgerlijke conflicten omtrent de aansprakelijkheid van een schadeverwekkend incident, al dan niet tussen verzekeraars onderling, zonder dat hiermee noodzakelijkerwijze een strafrechtelijke inbreuk werd begaan.

Wanneer u in rechtsbijstand verzekerd bent, zullen de kosten aangaande de procedure en de erelonen van uw advocaat door uw verzekering betaald worden.

Wanneer een dispuut zich voordoet of u een dagvaarding ontvangt, is het bijgevolg aangeraden om uw verzekeringsgegevens te verzamelen en dit mee te nemen naar uw eerste consultatie. Uw advocaat zal één en ander vervolgens verder voor u afhandelen.

Indien u hierover nog vragen zou hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Wij helpen u graag verder.

Verkeersrecht Specialisatie - Testudo Legal
Burgerlijk recht 2 scaled

Algemeen burgerlijk recht

De civilisten van TESTUDO LEGAL zijn onderlegd in de diverse in het burgerlijk en gerechtelijk recht weerhouden thema’s en materies, waaronder niet limitatief :

 • verbintenissen en overeenkomsten
 • koop/verkoop
 • leningsovereenkomsten
 • aandelenovereenkomsten en -transacties
 • woninghuur
 • handelshuur
 • contractuele geschillen
 • lastgeving en lastneming
 • burengeschillen
 • zekerheden en borgstellingen
 • beslagrecht en executie
 • burgerlijk procedurerecht
 • bewijsrecht


Het team mag opmerken terzake een belangrijke expertise en ervaring te hebben uitgebouwd, welke graag ten dienste van het cliënteel wordt gesteld.

Arbeidsrecht

Het team arbeidsrecht van TESTUDO LEGAL komt graag tussen als uw adviserend raadgever en juridische toeverlaat in geval van noodzaak om tot afspraken te komen, dan wel om discussies in de professionele relatie tussen werkgever/werknemer op beslagen wijze uit te klaren.

Zulks steeds en in eerste instantie van uit een poging om verzoenend  en via bemiddeling tot een voor alle partijen tevredenstellende oplossing te komen en waar nodig om de cliënt bij te staan in het geding voor de arbeidsrechtbank (het zogenaamde ‘contentieux’).

Ook de collectieve schuldbemiddeling valt onder deze rechtstak.

Arbeidsrecht Specialisatie - Testudo Legal
Jeugdrecht Specialisatie - Testudo Legal

Jeugdrecht

Jongeren die in aanraking komen met de jeugdrechtbank hebben volgens de Belgische wet recht op een eigen ‘ jeugdadvocaat’.

Die zal ambtshalve worden aangesteld door het Bureau voor Juridische Bijstand, of de jongere kan zelf een eigen jeugdadvocaat kiezen.

In dit geval kan deze minderjarige ons kantoor contacteren,  gezien in het  team van TESTUDO LEGAL meerdere in het jeugdrecht speciaal opgeleide advocaten zitten. Zij volgden alle drie de doorgedreven opleiding en mogen zich ‘ jeugdadvocaat’ noemen.

Ben jij minderjarig en ontving jij een uitnodiging tot verhoor  bij de politie? Ook dan kan jij rekenen op onze bijstand bij een Salduz-verhoor.

Ook ouders wiens kind onder toezicht staat van de jeugdrechtbank,  kunnen baat hebben met onze bijstand en mogen rekenen op onze inzet en onze jarenlange ervaring terzake.

Bewindvoering

Bewindvoering is een systeem dat de vrederechter kan opleggen om de meest kwetsbare mensen in onze samenleving te beschermen tegen allerlei invloeden en gevaren.

Heeft u een familielid dat hiermee gebaat zou kunnen zijn? Dan kan u beroep doen op ons kantoor om een verzoekschrift in te dienen bij de bevoegde vrederechter.

Bent u zelf familiaal bewindvoerder? Dan kunnen wij u bijstand verlenen bij het correct opstellen van de verslagen en het aanvragen van de nodige machtigingen.

Ook indien u informatie wenst over de ‘zorgvolmacht’, waarmee u uw aangelegenheden voor uw toekomst zelf kan regelen, kan u bij ons terecht.

Mtr. Torney is zelf professioneel bewindvoerder en kent aldus de vele aspecten die bij dit beschermingsstatuut komen kijken. Engagement en een luisterend oor zijn voor haar geen loze begrippen.

Bewindvoering Specialisatie - Testudo Legal